بخش تولیدی فازی جدا از ساختار این شرکت میباشد که طبق برنامه ریزی خود روبه پیشروی است. این صفحه در آینده قرار است محلی برای معرفی گروه های کالایی این شرکت به صورت کاتالگ دیجیتال و معرفی کالا به صورت گروه بندی شده باشد.

در حال حاضر بخش تولیدی کیاطب در دسترس نمیباشد.